Workshop “Plani Strategjik AASh 2023 – 2026”, mbështetur nga PONT

Aleanca e Alpeve Shqiptare, në kuadër të mbështetjes nga programi Prespa Ohrid Nature Trust – PONT, është zbatuese e projektit me titull: ‘Digi-Guide: classic trails in modern communication’.

Me datën 23-24 Shtator 2022, bordi drejtues dhe stafi i projektit të AASh zhvilloi Workshop-in, me anëtarët e shoqatës dhe me ekspertë respektivë mbi:“Përditësimin e Planit Strategjik 23-26 dhe Plani Operacional të AASh, periudha 2023.

Mbas prezantimit te dokmentave dhe materialeve te prodhuara nga ana eksperteve , per dy dite me radhe puna vjoj,me prezntime , pytje, diskutime dhe pune ne grupe .Sot me date 24 ne diskutimet perfundimtare u arrit qe te shkohet drejt nje Plani Strategjik (drafti perfundimatare) , ne perputhje me vizionin, misionin , qellimin dhe objektiviat qe ka rrjeti AASH, ne 4 vitet e ardhshme. Gjate workshopit u verejt nje perfshirje totale e antareve te bordit , me pytje per ekpertet, diskutime , ide propozime me synimin per te arritur nje Plan Strategjik , te qendrueshem dhe gjitheperfshires .

Nje rendesi e vacante ju kushtua edhe planit operacional per vitin 2023 .Ky workshop tregoi edhe nje here se Aleanca e Alpeve ka gadishmerine e plote per tu perfshire ne inisiativat dhe problemtikat qe ka veriu i shqiperise me fokus Alpet Shqiptare .Pertej Planit Strategjik 23-26 ,dhe atij Operacional 2023 , u vendos qe brenda vitit 2023 te krijohet Qendra Alpine e Kerkimit dhe Inovacionit . AAA-Center , dhe te nxitim insiativen per LAG-et ,” ECO -LAG Albanian Alps”.

#AleancaAlpeveShqiptare #PONTprogramme #PONT #DigiGuide

#classictrails in #moderncommunication

Leave a Reply