IPROMO 2018 Summer School: Bioekonomia në zonat malore

Përfundoi me sukses kursi 2-javor mbi bioekonominë e alpeve IPROMO. Në këtë kurs, pjesmarrës ishte Z. Petrit Imeraj, kryetar i rrjetit Aleanca Alpeve Shqiptare, si përfaqësues i Alpeve shqiptare në “Partneritetin Malor Boteror”.

Sipas Komisionit Evropian, biokonomia “… përfshin prodhimin e burimeve të ripërtëritshme biologjike dhe konvertimin e këtyre burimeve dhe rrjedhave të mbetjeve në produkte me vlerë të shtuar si ushqimi, ushqimi, produktet bio-bazë dhe bioenergjia”. Kjo temë është veçanërisht e rëndësishme për zonat malore, ku margjinaliteti dhe brishtësia e sistemeve i shtyn komunitetet që jetojnë atje për të përballuar zbatimin e sistemeve të optimizuara të energjisë, flukseve të përpunimit dhe menaxhimit të burimeve natyrore.

Bioekonomia bashkon sektorë të ndryshëm të ekonomisë që prodhojnë, përpunojnë dhe ripërdorin resurset biologjike të rinovueshme si bujqësia, pylltaria, peshkataria dhe prodhimi i bioenergjisë. Për të përmbushur më mirë objektivat e këtyre sektorëve, nevojiten politika adekuate për të adresuar sfidat e tanishme socio-mjedisore me qasjen e re – ose të ripërtëritur të bioekonomisë duke zbatuar parimet e ekonomisë rrethore, riciklimin e mbeturinave dhe politikat industriale të gjelbra.

Përveç aspekteve shoqërore dhe ekonomike, çështjet mjedisore si reduktimi i mbetjeve, mbrojtja e tokës dhe zbutja e ndryshimeve klimatike janë fokusi kryesor i diskutimit të bioekonomisë. Një bioekonomikë e qëndrueshme nuk mund të konceptohet pa menaxhimin e duhur të burimeve biologjike, duke respektuar nivelet e rigjenerimit të të gjitha burimeve natyrore. Në këtë kontekst, tokat janë një faktor themelor në tranzicionin drejt një bioekonomie të qëndrueshme. Shoqëria varet nga tokat pjellore dhe mirëmbajtja e tyre afatgjatë për shkak të shërbimeve të ndryshme ekosistemike që ofrojnë.

Bioekonomia është komplekse dhe përfshin disa disiplina shkencore, sektorë të industrisë dhe fusha të politikave. Për shkak të kësaj kompleksiteti, hulumtimet dhe anketimet që mbështesin monitorimin e bioekonomisë dhe analizën e ndikimit të saj janë të domosdoshme për t’i përshtatur më mirë parimet e saj një shoqërie dhe bote në ndryshim të vazhdueshëm.

Objektivat:
Shkolla verore e IPROMO-s u fokusua në disa aspekte që kontribuojnë në menaxhimin e frytshëm të rajoneve malore në kuadër të bioekonomisë, duke filluar nga ruajtja e mjedisit dhe furnizimi me ujë deri te gjenerimi i të ardhurave dhe siguria e ushqimit. Theks i veçantë u vendos mbi rëndësinë e një qasjeje pjesëmarrëse ku bashkësitë lokale dhe autoritetet bashkëpunojnë ngushtë. Udhëtimi në terren në Luginën e Aosta (në bashkëpunim me Institut Agricole Régional) u mundësoi pjesëmarrësve të zbulojnë shembuj të ndryshëm të menaxhimit të burimeve malore. Marrëdhëniet midis ndryshimeve klimatike dhe sfidave të tjera globale dhe zonave malore u diskutuan gjatë kursit, dhe u formuan grupe pune, duke u mundësuar pjesëmarrësve të ndajnë njohuritë e tyre dhe të ndërtojnë një rrjet ekspertësh.

Struktura dhe vendi

Shkolla verore u mbajt në dy vende të mrekullueshme alpine italiane – Ormea, në veriperëndim të Italisë dhe Pieve Tesino, në verilindje të Italisë – me udhëtime në terren në zonat përreth. Lënda mundi të akomodojë rreth 30 pjesëmarrës, të cilët u zgjodhen midis oficerëve, hulumtuesve dhe teknikëve që merren me bioekonominë nga e gjithë bota.

Aktivitetet filluan më 18 qershor 2018 me një pasqyrë të kursit dhe përfunduan më 2 korrik 2018 me një ceremoni përmbyllëse. Lënda përfshiu leksione, seminare, punë grupore dhe udhëtime në terren. Ligjëruesit janë ekspertë nga sistemi i OKB-së, universitetet, organizatat ndërkombëtare dhe OJQ-të.

Aktivitetet në Ormea u organizuan nga Universiteti i Torinos (DISAFA-NatRisk), në bashkëpunim me CNR-IRPI, Institut Agricole Régional dhe me mbështetje financiare nga Qyteti i Ormea.

Aktivitetet në Pieve Tesino u mbështeten nga Qendra e Studimeve Alpine të Universitetit të Tuscia, Qyteti i Pieve Tesino, Komuniteti i Valsugana dhe Tesino dhe Provinca Autonome e Trentos.

#MountainsMatter #Unituscia #Unito #MountainPartnership #FAO#AlbanianAlpsAlliance #VoiceAlps

Leave a Reply